TERAPIA VALO

Psykoterapeutti Marika Salonurmi

Psykoterapiaa, Toimintaterapiaa, Työnohjausta, Kouluttamista ja Luovia menetelmiä Oulussa

Marika

Psykoterapia, Toimintaterapia, Työnohjaus, Kouluttaminen, Kirjallisuusterapia, Tunnemaalaus, Henkisen kasvun ohjaus

Olen Marika Salonurmi, olen 48-vuotias, minulla on 3 lasta ja 2 lapsenlasta. Luonto on minulle tärkeä rentoutumiskeino. Harrastan luovia toimintoja, kuten maalausta ja kirjoittamista. Kirjoitan Blogia https://lapintaikaajaluonnonvoimaa.blogspot.com. Pyrin käyttämään luontoa ja luovia toimintoja myös työssäni asiakkaan niin halutessa.

Ajattelen koko elämän olevan oppimista, vaikeuksien kautta voimme kasvaa ihmisinä. Pahan rinnalla kulkee aina hyvä ja päinvastoin, menneisyys vaikuttaa elämäämme, mutta ei sanele tulevaisuuttamme. Positiivinen ajattelu vetää puoleensa positiivista. Minulle tärkeää on tukea asiakkaan kokonaisvaltaista hyvinvointia arjessa, niin fyysisesti, psyykkisesti kuin sosiaalisesti.

Työkokemus

Lue lisää
 • Psykoterapeutti vuodesta 2015, asiakkaina Kelan kuntoutuspsykoterapia-asiakkaat ja itsemaksavat asiakkaat
 • Toimintaterapeutti vuodesta 1993, asiakkaina lapset, nuoret, aikuiset ja vanhukset monipuolisesti eri yhteistyötahoin, yksilö- ja ryhmäterapiat
 • Työnohjaaja vuodesta 2003, asiakkaina sosiaali- ja terveysala, yksilö- ja ryhmätyönohjaus
 • Kirjallisuusterapeutti vuodesta 2013
 • Yrittäjä vuodesta 2011
 • Kouluttaja
Psykoterapian työkokemus
 • Masennus, maanis-depressiivisyys
 • Työssä- ja opiskelussa uupuminen
 • Pakko-oireet, syömishäiriöt
 • Ahdistus, paniikkioire
 • Läheisriippuvuus, riippuvuudet
 • Traumat
 • Pitkäaikais sairaudet, krooninen kipu, läheisen kuolema
 • Parisuhteen, perheiden ja sijaisperheiden ongelmat
 • Uskonnolliset kysymykset
 • Seksuaalinen hyväksikäyttö
Toimintaterapian työkokemus
 • Lasten toimintaterapia: keskittymisen ongelmat, käyttäytymisen ongelmat, oppimisen haasteet, hahmottamishäiröt, toiminnanohjailun vaikeudet, sosiaalisten taitojen vaikeus, psyykkiset ongelmat jne. Yksilö- ja ryhmäterapia.
 • Aikuisten toimintaterapia: Psyykkisistä ongelmista johtuvat toiminnanohjailun vaikeudet kotona ja sosiaalisisa tilanteissa. Aivovamman jälkeiset haasteet, kuten halvaus, kognitiiviset vaikeudet jne. Käden motoriikan ongelmat. Kehitysvammaisuudesta johtuvat haasteet.
Työnohjauksen työkokemus
 • Sijaisperheiden vanhemmat, perhekotien ohjaajat, psykiatriset osastojen ohjaajat, kehitysvammaisten osastojen ohjaajat, fysioterapeutit, toimintaterapeutit, puheterapeutit, psykoterapeutit, työpajojen ohjaajat, lastentarhaopettajat
Kouluttamisen työkokemus
 • Hyvinvointimessut, terveydenhuolto- ja sosiaalialojen kehittämispäivät, sijaisperheiden leirit, pitkäaikaissairaiden ja heidän omaistensa sopeutumisvalmennuskurssit, seurakuntien kurssipäivät perheille.
Luovien menetelmien työkokemus (kirjallisuusterapia, tunnemaalaus, ja henkisen kasvun ohjaus)
 • Näistä minulla on työkokemusta työnohjauksessa, psykoterapiassa, toimintaterapiassa, hyvinvointi messuilla, sopeutumisvalennuskursseilla, kehittämispäivillä, kasvu ryhmissä sekä yksilövalmennuksen välineenä.

Koulutus

Lue lisää
 • Erityistason ratkaisukeskeinen psykoterapeutti
 • Toimintaterapeutti
 • Työnohjaaja
 • Kirjallisuusterapeutti
Opinnot ja tutkinnot
 • Ylikiimingin yläaste, Peruskoulu, 30.5.1987
 • Oulun terveydenhoito oppilaitos, Toimintaterapeutti, (4,5v) 22.12.1993
 • Oulun yliopiston täydennyskoulutuskeskus, Työnohjaaja (32 ov), 28.2.2001-23.5.2003
 • Kemi-Tornio seudun ammattikorkeakoulu, Draamakoulutus (20 ov), 16.1.2003-4.11.2004
 • Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Psykoterapeuttiset valmiudet (30 op), 13.9.2010-7.6.2011
 • Jyväskylän kesäyliopisto, Kirjoittamisen perusopinnot (30 op), 18.8.2011
 • Jyväskylän kesäyliopisto, Kirjoittamisen aineopinnot (40 op), 6.11.2012
 • Helsingin yliopisto, Kirjallisuusterapian perusteet (30 op), 15.6.2013
 • Oulun yliopisto, Erityistason ratkaisukeskeinen psykoterapiakoulutus (kolme vuotta), 29.9.2011-6.6.2014
 • Oulun sosiaalialan oppilaitoksen aikuiskoulutusosasto, Viittomakielen peruskurssi (35h), 14.3-18.3.1994
 • Joensuun yliopisto, Erityispedagogiikan approbatur (15 ov), 16.9.1994
 • Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Muutoskykyisyys ja henkinen kasvaminen seminaari (14h), 10.2-11.2.1997
 • Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Vapautunut ilmaisu ja energia kurssi (20h), 3.10-5.10.1997
 • Raudaskylän kristillinen opisto, Terapeuttisen kirjoittamisen ohjaaminen kurssi (15h), 24.11-25.11.2011   
 • Lapin yliopisto, Ratkaisukeskeinen näkökulma työhyvinvointi –koulutus (7h) 24.10.2012
 • Traumaterapiakeskus, Traumamuistojen hoito –koulutus (14h), 20.11-21.11.2013
 • Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Ratkaisukeskeiset kuvat –menetelmäkoulutus (14h), 15.5 ja 28.5.2013  
 • Kansan sivistystyön Liitto ry, Logoart johdantokurssi 17.4-19.4.2015
 • Mentores, Skeematerapian koulutusohjelma (24h) 17.1.-25.4.2017
 • Limingan Kansanopisto, Taidekoulu, Vapaalinja (19vk) 2.1.-24.5.2017

Palvelut

Palvelut voidaan tuottaa vastaanottotiloissani Rotuaarilla, tai asiakkaan tarpeen mukaan kotikäyntinä tai erilaisissa ympäristöissä (ratsastustalli, luonto, työpaikka, koulu yms.). Otan asiakkaita vastaan myös Kemissä.

”Tänään olen oma itseni. Hyväksyn sen mitä en voi muuttaa, ja teen parhaani missä voin. Askel kerralla opin rakastamaan itseäni”

Psykoterapia

Terapiassa saat uusia näkökulmia asioille, tajuat syy-seuraussuhteita, opit antamaan anteeksi itsellesi ja muille, löydät ratkaisukeinoja asioihin, itsetuntemuksesi lisääntyy ja opit pitämään itsestäsi ja toisista enemmän.
Lue lisää

Psykoterapiassa

 • terapeutin ja asiakkaan välillä on luottamuksellinen vuorovaikutussuhde
 • sinut hyväksytään sellaisena kuin olet
 • sinua kuunnellaan ja ymmärretään

Ratkaisukeskeisyys tarkoittaa tulevaisuussuuntautuneisuutta, jossa hyödynnetään asiakkaan voimavaroja tavoitteiden saavuttamiseksi. Psykoterapia on erilaisten mielenterveyden häiriöiden psykologinen hoitomuoto. Siinä on kyse jäsennellystä vuorovaikutuksellisesta prosessista potilaan tai potilaiden ja hoitavan henkilön tai henkilöiden välillä. Menetelmänä psykoterapiassa voidaan käyttää keskustelua tai muuta soveltuvaa menetelmää, kuten luovia toimintoja tai käytännön harjoituksia.

Psykoterapiaan tullaan lääkärin lähetteellä tai omakustanteisesti.

Toimintaterapia

Toimintaterapia on kuntoutusta, jonka tavoitteena on antaa yksilölle keinoja selviytyä mahdollisimman omatoimisesti oman elinympäristönsä arkisissa tilanteissa.

Lue Lisää

Toimintaterapia

 • lääkinnällistä kuntoutusta
 • luottamuksellinen vuorovaikutussuhde tärkeä
 • yksilöllistä ja tavoitteellista
 • ylläpidetään ja parannetaan toimintakykyä
 • etsitään keinoja selvitä mahdollisimman omatoimisesti arkisista tilanteista
 • voidaan tukea itsestähuolehtimista, vuorovaikutusta muiden kanssa, työtä ja opiskelua sekä vapaa-aikaa ja leikkiä
 • yksilö- tai ryhmämuotoista

Toimintaterapiaan voit tulla lääkärin lähetteellä tai omakustanteisesti.

Työnohjaus

Työnohjauksessa voidaan purkaa työhön littyviä tunteita luottamuksella.

Lue lisää

Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä, joka tapahtuu koulutetun työnohjaajan avulla. Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä.

Työnohjauksen tavoitteet

 • työssäkäymisen jaksaminen
 • ammatillisen kasvun tukeminen
 • itsetuntemuksen paraneminen

Työnohjausta voidaan antaa yksilölle, ryhmälle tai koko työyhteisölle. Se sopii erilaisille organisaatioille toimialasta riippumatta. Työnohjauksessa yhdistävänä tekijänä ovat työ ja työyhteisö. Ohjattavat voivat tehdä samassa tiimissä samaa tai eri työtä. He voivat työskennellä myös samanlaisissa työtehtävissä, mutta eri tiimeissä. Työnohjausryhmä voidaan myös koota saman alan ammattilaisista eri työpaikoilta. 

Kouluttaminen

Kurssit, koulutus- ja virkistyspäivät sekä muut vastaavat ovat esimerkkejä tilanteista, joissa koulutuksia voidaan järjestää. Koulutuksissa on aina yksilöllisesti suunniteltu ohjelma, joka voi sisältää teoriaa ja käytännön harjoituksia.

Lue lisää

Kouluttamisen aiheita

 • Riittävän hyvä vanhemmuus
 • Tunnemaalaus
 • Matka minuuteen
 • Lasten ja nuorten kehityksen tukeminen
 • Hyvä vuorovaikutus työyhteisössä
 • Ratkaisukeskeinen ajattelu ja toiminta
 • Minä ja voimavarat
 • Kirjallisuusterapia itsetuntemuksen välineenä

Kirjallisuusterapia

Kirjallisuusterapia eli sanataideterapia on ekspressiivisiin taideterapioihin eli itseilmaisuun perustuviin terapioihin kuuluva terapiamuoto, jossa käytetään valmista kirjallista aineistoa tai itse tuotettua tekstiä.

Lue lisää

Kirjallisuusterapia

 

 • terapeuttinen vuorovaikutusprosessi
 • hyödynnetään joko valmista kirjallista aineistoa tai itsetuotettua tekstiä
 • taideterapeuttinen menetelmä, johon voidaan yhdistää myös muita luovia ja toiminnallisia menetelmiä
 • tavoitteena usein itsetuntemuksen ja itseilmaisun lisääminen, vuorovaikutusken kehittyminen tai rentoutuminen
 • voi herättää muutokseen johtavan oivalluksen
 • ei kiinnitä huomiota kieliopillisiin asioihin
 • yksilö- tai ryhmämuotoista
 • voidaan käyttää psykoterapian, toimintaterapian, työnohjauksen tai muun kasvun tukena

Tunnemaalaus

Tunnemaalaus on intuitiota. Se on luovuutta, leikillisyyttä ja heittäytymistä, sisäisen lapsen kuuntelua. Aikaisempaa piirtämis- tai maalauskokemusta ei tarvita, vaan jokaiselle löytyy oma tapansa työskennellä, väärää tapaa ei ole. Siinä tärkeintä ei ole päämäärä vaan matka.

Lue lisää

Tunnemaalauksessa terapeuttinen ulottuvuus, sen tavoitteena on saada ilo irti maalauksesta, sekä tunnistaa omia tunteitaan ja voimavarojaan. Tunnemaalaaminen on portti alitajunnan ja tietoisuuden välillä ja se on matka minuuteen. Maalaus kertoo aina jotakin tärkeää sen tekijästä, mutta juuri sen verran kuin tekijä on valmis näkemään. Ohjaajan avulla töistä voidaan keskustella, saada oivalluksia omaan elämäänsä.

Tunnemaalaus tehdään akryylimaaleilla kangas-taulu pohjalle. Asiakas saa sen itselleen.

Tunnemaalaus voi olla yksilö- tai ryhmämuotoista ja sitä voidaan käyttää psykoterapian, toimintaterapian, työnohjauksen tai muun kasvun tukena

Henkisen kasvun ohjaus

Henkisen kasvun ohjaus on oman itsen tarkastelua. Se on menneisyyden, tämän hetken ja tulevaisuuden katsomista, sekä omien voimavarojen löytämistä.

Lue lisää

Henkisen kasvun ohjauksessa voidaan käyttää Skeematerapian Tunnelukkotestejä menneisyyden kokemusten vaikutusten tarkastelussa tähän päivään. Se voi olla Elämänjanan tai Aarrekartan tekemistä, Luovaa kirjoittamista tai Tunnemaalausta.

Itsetuntemuksen välineenä voidaan käyttää Kuvia ja Kortteja tai vaikkapa Kalevalaisia tarinoita. Myös draamallinen ilmaisu tai valokuvaus on mahdollista. Luovat menetelmät voivat tuoda alitajunnasta tietoisuuteen oivalluksia, jotka auttavat ymmärtämään itseä, ja rakentamaan tulevaisuudesta enemmän oman näköistä. Ohjaajan psykoterapeuttinen osaaminen antaa oman ainutlaatuisen lisänsä henkisen kasvun ohjaukseen.

Henkisen kasvun ohjaus räätälöidään aina asiakkaan toiveiden mukaan, sen maksaa asiakas itse.

Hinnasto

 

 

Psykoterapia (Yksilö) (kuntoutuspsykoterapia Kela-korvattava, Kela-korvaus 57,60€/45min, omavastuun osuus 17,40€)

Tutustumiskäynti (omakustanteinen)

75€/45min

40€/45min

Toimintaterapia Hinta sopimuksen mukaan

Työnohjaus (yksilö)

Työnohjaus (ryhmä)

80€/45min

90€/60min

110€/90min

190€/90min

Kouluttaminen Hinta sopimuksen mukaan

Kirjallisuusterapia (yksilö)

Kirjallisuusterapia (ryhmä)

60€/45min

170€/90min

Tunnemaalaus (yksilö)

Tunnemaalaus (ryhmä)

65€/45min

200€/90min

Henkisen kasvun ohjaus 65€/45min
Tutustumiskäynti 40€/45min

 

Kuluihin lisätään 0,43€/km tapaamisen ollessa kanta Oulun ulkopuolella.

Hinnasto

Psykoterapia (Yksilö) (kuntoutuspsykoterapia Kela-korvattava, Kela-korvaus 57,60€/45min, omavastuun osuus 17,40€)

Tutustumiskäynti (omakustanteinen)

75€/45min

40€/45min

Toimintaterapia Hinta sopimuksen mukaan

Työnohjaus (yksilö)

Työnohjaus (ryhmä)

80€/45min

90€/60min

110€/90min

190€/90min

Kouluttaminen Hinta sopimuksen mukaan

Kirjallisuusterapia (yksilö)

Kirjallisuusterapia (ryhmä)

60€/45min

170€/90min

Tunnemaalaus (yksilö)

Tunnemaalaus (ryhmä)

65€/45min

200€/90min

Henkisen kasvun ohjaus 65€/45min
Tutustumiskäynti 40€/45min

 

Kuluihin lisätään 0,43€/km tapaamisen ollessa kanta Oulun ulkopuolella.

Ota yhteyttä

Voit varata ajan ajanvarauksen kautta, yhteydenottolomakkeella tai soittamalla.

Kuvia toimitilasta

Etäterapia

Haluaisin muistuttaa, että psykoterapia on mahdollista toteuttaa myös etäterapiana.