TERAPIA VALO

Psykoterapiaa, Toimintaterapiaa, Työnohjausta ja Luovia terapiaoita Oulussa

Psykoterapia

Ratkaisukeskeisyys tarkoittaa tulevaisuussuuntautuneisuutta, jossa hyödynnetään asiakkaan voimavaroja tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Toimintaterapia

Toimintaterapia on kuntoutusta, jonka tavoitteena on antaa yksilölle keinoja selviytyä mahdollisimman omatoimisesti oman elinympäristönsä arkisissa tilanteissa.

Työnohjaus

Työnohjauksessa voidaan purkaa työhön littyviä tunteita luottamuksella.

Kurssit,koulutus- ja virkistyspäivät sekä muut vastaavat ovat esimerkkejä tilanteista, joissa koulutuksia voidaan järjestää. 

Kouluttaminen

Kurssit,koulutus- ja virkistyspäivät sekä muut vastaavat ovat esimerkkejä tilanteista, joissa koulutuksia voidaan järjestää. Koulutuksissa on aina yksilöllisesti suunniteltu ohjelma, joka sisältää teoriaa ja käytännön harjoituksia.

Kirjallisuusterapia

Kirjallisuusterapia eli sanataideterapia on ekspressiivisiin taideterapioihin eli itseilmaisuun perustuviin terapioihin kuuluva terapiamuoto, jossa käytetään valmista kirjallista aineistoa tai itse tuotettua tekstiä.

Tunnemaalaus

Tunnemaalaus on intuitiota. Se on luovuutta, leikillisyyttä ja heittäytymistä, sisäisen lapsen kuuntelua. Aikaisempaa piirtämis- tai maalauskokemusta ei tarvita, vaan jokaiselle löytyy oma tapansa työskennellä, väärää tapaa ei ole. Siinä tärkeintä ei ole päämäärä vaan matka.

Henkisen kasvun ohjaus

Draamallinen ilmaisu tai valokuvaus

Marika Salonurmi

Psykoterapia, Toimintaterapia, Työnohjaus, Kouluttaminen, Kirjallisuusterapia, Tunnemaalaus, Henkisen kasvun ohjaus

Ajattelen koko elämän olevan oppimista, vaikeuksien kautta voimme kasvaa ihmisinä. Pahan rinnalla kulkee aina hyvä ja päinvastoin, menneisyys vaikuttaa elämäämme, mutta ei sanele tulevaisuuttamme. Positiivinen ajattelu vetää puoleensa positiivista. Vain rakkaus on tärkeää.

Työkokemus

Lue lisää
 • Psykoterapeutti vuodesta 2015, asiakkaina Kelan kuntoutuspsykoterapia-asiakkaat ja itsemaksavat asiakkaat
 • Toimintaterapeutti vuodesta 1993, asiakkaina lapset, nuoret, aikuiset ja vanhukset monipuolisesti eri yhteistyötahoin, yksilö- ja ryhmäterapiat
 • Työnohjaaja vuodesta 2003, asiakkaina sosiaali- ja terveysala, yksilö- ja ryhmätyönohjaus
 • Kirjallisuusterapeutti vuodesta 2013
 • Yrittäjä vuodesta 2011
 • Kouluttaja
Psykoterapian työkokemusta
 • Masennus, maanis-depressiivisyys
 • Työssä- ja opiskelussa uupuminen
 • Pakko-oireet, syömishäiriöt
 • Ahdistus, paniikkioire
 • Pitkäaikais sairaudet, krooninen kipu, läheisen kuolema
 • Parisuhteen ja perheen ongelmat
Toimintaterapian työkokemusta
 • Lasten toimintaterapia: keskittymisen ongelmat, käyttäytymisen ongelmat, oppimisen haasteet, hahmottamishäiröt, toiminnanohjailun vaikeudet, sosiaalisten taitojen vaikeus, psyykkiset ongelmat jne. Yksilö- ja ryhmäterapia.
 • Aikuisten toimintaterapia: Psyykkisistä ongelmista johtuvat toiminnanohjailun vaikeudet kotona ja sosiaalisisa tilanteissa. Aivovamman jälkeiset haasteet, kuten halvaus, kognitiiviset vaikeudet jne. Käden motoriikan ongelmat. Kehitysvammaisuudesta johtuvat haasteet.
Työnohjaus kokemus
 • Sijaisperheiden vanhemmat, perhekotien ohjaajat, psykiatriset osastojen ohjaajat, kehitysvammaisten osastojen ohjaajat, fysioterapeutit, toimintaterapeutit, puheterapeutit, psykoterapeutit, työpajojen ohjaajat, lastentarhaopettajat

Koulutus

Lue lisää
 • Erityistason ratkaisukeskeinen psykoterapeutti
 • Toimintaterapeutti
 • Työnohjaaja
 • Kirjallisuusterapeutti
Opinnot ja tutkinnot
 • Ylikiimingin yläaste, Peruskoulu, 30.5.1987
 • Oulun terveydenhoito oppilaitos, Toimintaterapeutti, (4,5v) 22.12.1993
 • Oulun yliopiston täydennyskoulutuskeskus, Työnohjaaja (32 ov), 28.2.2001-23.5.2003
 • Kemi-Tornio seudun ammattikorkeakoulu, Draamakoulutus (20 ov), 16.1.2003-4.11.2004
 • Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Psykoterapeuttiset valmiudet (30 op), 13.9.2010-7.6.2011
 • Jyväskylän kesäyliopisto, Kirjoittamisen perusopinnot (30 op), 18.8.2011
 • Jyväskylän kesäyliopisto, Kirjoittamisen aineopinnot (40 op), 6.11.2012
 • Helsingin yliopisto, Kirjallisuusterapian perusteet (30 op), 15.6.2013
 • Oulun yliopisto, Erityistason ratkaisukeskeinen psykoterapiakoulutus (kolme vuotta), 29.9.2011-6.6.2014
 • Oulun sosiaalialan oppilaitoksen aikuiskoulutusosasto, Viittomakielen peruskurssi (35h), 14.3-18.3.1994
 • Joensuun yliopisto, Erityispedagogiikan approbatur (15 ov), 16.9.1994
 • Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Muutoskykyisyys ja henkinen kasvaminen seminaari (14h), 10.2-11.2.1997
 • Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Vapautunut ilmaisu ja energia kurssi (20h), 3.10-5.10.1997
 • Raudaskylän kristillinen opisto, Terapeuttisen kirjoittamisen ohjaaminen kurssi (15h), 24.11-25.11.2011   
 • Lapin yliopisto, Ratkaisukeskeinen näkökulma työhyvinvointi –koulutus (7h) 24.10.2012
 • Traumaterapiakeskus, Traumamuistojen hoito –koulutus (14h), 20.11-21.11.2013
 • Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Ratkaisukeskeiset kuvat –menetelmäkoulutus (14h), 15.5 ja 28.5.2013  
 • Kansan sivistystyön Liitto ry, Logoart johdantokurssi 17.4-19.4.2015
 • Mentores, Skeematerapian koulutusohjelma (24h) 17.1.-25.4.2017
 • Limingan Kansanopisto, Taidekoulu, Vapaalinja (19vk) 2.1.-24.5.2017

Palvelut

Terapiassa sinut hyväksytään sellaisena kuin olet. Sinua kuunnellaan ja ymmärretään. Saat uusia näkökulmia asioille, tajuat syy-seuraussuhteita ja annat anteeksi itsellesi ja muille. Löydät ratkaisukeinoja, itsetuntemuksesi lisääntyy, luottamuksesi kasvaa ja välität itsestäsi ja toisista enemmän.

Psykoterapia

Lue lisää

Psykoterapiassa

 • terapeutin ja asiakkaan välillä on luottamuksellinen vuorovaikutussuhde
 • sinut hyväksytään sellaisena kuin olet
 • sinua kuunnellaan ja ymmärretään

Parhaimmillaan saat uusia näkökulmia asioille, tajuat syy-seuraussuhteita, opit antamaan anteeksi itsellesi ja muille, löydät ratkaisukeinoja asioihin, itsetuntemuksesi lisääntyy ja opit pitämään itsestäsi ja toisista enemmän.

Ratkaisukeskeisyys tarkoittaa tulevaisuussuuntautuneisuutta, jossa hyödynnetään asiakkaan voimavaroja tavoitteiden saavuttamiseksi. Psykoterapia on erilaisten mielenterveyden häiriöiden psykologinen hoitomuoto. Siinä on kyse jäsennellystä vuorovaikutuksellisesta prosessista potilaan tai potilaiden ja hoitavan henkilön tai henkilöiden välillä. Menetelmänä psykoterapiassa voidaan käyttää keskustelua tai muuta soveltuvaa menetelmää. 

Lue lisää työkokemuksesta tästä.

Toimintaterapia

Lue lisää

Toimintaterapia on kuntoutusta, jonka tavoitteena on antaa yksilölle keinoja selviytyä mahdollisimman omatoimisesti oman elinympäristönsä arkisissa tilanteissa. 

Toimintaterapia on

 • lääkinnällistä kuntoutusta
 • luottamuksellinen vuorovaikutussuhde tärkeä
 • yksilöllistä ja tavoitteellista
 • ylläpidetään ja parannetaan toimintakykyä
 • etsitään keinoja selvitä mahdollisimman omatoimisesti arkisista tilanteista
 • voidaan tukea itsestähuolehtimista, vuorovaikutusta muiden kanssa, työtä ja opiskelua sekä vapaa-aikaa ja leikkiä

Lue lisää työkokemuksesta tästä.

Työnohjaus

Lue lisää

Työnohjauksessa voidaan purkaa työhön littyviä tunteita luottamuksella. 

Tavoitteena

 • työssäkäymisen jaksaminen
 • ammatillisen kasvun tukeminen
 • itsetuntemuksen paraneminen

Lue lisää työkokemuksesta tästä.

Kouluttaminen

Lue lisää

Koulutuksen aiheita:

 • Riittävä ja hyvä vanhemmuus
 • Tunnemaalaus
 • Matka minuuteen
 • lasten ja nuorten kehityksen tukeminen
 • hyvä vuorovaikutus työyhteisössä
 • ratkaisukeskeinen ajattelu ja toiminta
 • minä ja voimavarat
 • kirjallisuusterapia itsetuntemuksen välineenä

Kurssit,koulutus- ja virkistyspäivät sekä muut vastaavat ovat esimerkkejä tilanteista, joissa koulutuksia voidaan järjestää. Koulutuksissa on aina yksilöllisesti suunniteltu ohjelma, joka sisältää teoriaa ja käytännön harjoituksia.

Lue lisää työkokemuksesta tästä.

Kirjallisuusterapia

Lue lisää

Kirjallisuusterapia eli sanataideterapia on ekspressiivisiin taideterapioihin eli itseilmaisuun perustuviin terapioihin kuuluva terapiamuoto, jossa käytetään valmista kirjallista aineistoa tai itse tuotettua tekstiä. 

Kirjallisuusterapia

 • terapeuttinen vuorovaikutusprosessi
 • hyödynnetään jokovalmista kirjallista aineistoa tai itsetuotettua tekstiä
 • taideterapeuttinen menetelmä, johon voidaan yhdistää myös muita luovia ja toiminnallisia menetelmiä
 • tavoitteena usein itsetuntemuksen ja itseilmaisun lisääminen, vuorovaikutusken kehittyminen tai rentoutuminen
 • voi herättää muutokseen johtavan oivalluksen
 • ei kiinnitä huomiota kieliopillisiin asioihin
 • yksilö- tai ryhmämuotoista
 • voidaan käyttää psykoterapian, toimintaterapian, työnohjauksen tai muun kasvun tukena

Lue lisää työkokemuksesta tästä.

Tunnemaalaus

Lue lisää

Tunnemaalaus on intuitiota. Se on luovuutta, leikillisyyttä ja heittäytymistä, sisäisen lapsen kuuntelua. Aikaisempaa piirtämis- tai maalauskokemusta ei tarvita, vaan jokaiselle löytyy oma tapansa työskennellä, väärää tapaa ei ole. Siinä tärkeintä ei ole päämäärä vaan matka.

Tunnemaalauksessa terapeuttinen ulottuvuus, sen tavoitteena on saada ilo irti maalauksesta, sekä tunnistaa omia tunteitaan ja voimavarojaan. Tunnemaalaaminen on portti alitajunnan ja tietoisuuden välillä ja se on matka minuuteen. Maalaus kertoo aina jotakin tärkeää sen tekijästä, mutta juuri sen verran kuin tekijä on valmis näkemään. Ohjaajan avulla töistä voidaan keskustella, saada oivalluksia omaan elämäänsä.

Tunnemaalaus tehdään akryylimaaleilla kangas-taulu pohjalle. Asiakas saa sen itselleen.

Lue lisää työkokemuksesta tästä.

Henkisen kasvun ohjaus

Hinnasto

Yksilö psykoterapia

(kuntoutuspsykoterapia Kela-korvattava, Kela-korvaus 57,60€/45min, omavastuun osuus 17,40€)

75€/45min
Tutustumiskäynti 40€/45min
Yksilö työnohjaus

80€/45min

90€/60min

110€/90min

Ryhmä työnohjaus alkaen, pyydä tarjous 190€/90min
Yksilövalmennus 65€/45min
Toimintaterapia, kirjallisuusterapia ja koulutukset sopimuksen mukaan

Kuluihin lisätään 0,43€/km tapaamisen ollessa Oulun kaupungin ulkopuolella.

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä yhteydenottolomakkeen kautta tai soittamalla.